GPS

GPS

تعدادی از سيستم هاي تعيين موقعيت :
- NAVSTAR GPS
متعلق به كشور آمريكا
- GLONASS
متعلق به كشور روسيه
- Galileo
متعلق به اتحاديه اروپا
سيستمي كه با نام GPS معروف است همان سيستم NAVSTAR مي باشد.
این سیستم مجمو عه ای از 29 ماهواره است که به دور زمین در حال چرخشند. 24 ماهواره در حال کار هستند. فاصله ماهواره ها تا زمین حدود 20200كيلومتر است. هر کدام از این ماهواره ها هر روز دوبار به دور زمین می چرخند. مدار های ماهواره ها به صورتی است که در هر لحظه و از هر نقطه زمین حداقل چهار ماهواره در آسمان قابل رویت هستند.