GIS

تبديل مختصات لايه هاي اطلاعاتي در ARCGIS

تبديل بين سيستم هاي مختصات لايه هاي اطلاعاتي از جمله توابع GIS‌است كه در نرم افزار ArcGIS نيز قابل انجام مي باشد. تبديل مختصات طول و عرض جغرافيايي يك لايه اطلاعاتي بر حسب درجه ، دقيقه و ثانيه به سيستم مختصات UTM و بر عكس نمونه هايي از كاربرد اين توابع است كه در زير توضيح داده مي شود.

 براي تبديل مختصات جغرافیایی یک لايه اطلاعاتي بهUTM به شرح زير عمل مي شود.

براي انجام اين تبديل دو مرحله كار مورد نياز است. ابتدا تعريف مختصات فعلي براي لايه اطلاعاتي(Define) و سپس تبديل مختصات .

براي انجام مرحله اول ، در محيط ArcToolbox مسير زير را انتخاب كنيد تا پنجره Define Projection گشوده شود.

Data Management Tools/Projection and Transformation/Define Projection

در اين پنجره در قسمت Input نام لايه ورودي و در قسمت Coordinate System مختصات فعلي لايه( در اينجا طول و عرض جغرافيايي) را تعريف كنيد. از قسمت Select به ترتيب گزينه Geographic Coordinate System، World و WGS84 را انتخاب و OK كنيد تا عمليات انجام گردد.

 براي انجام مرحله دوم از قسمت Projection and Transformation گزينه Raster وProject Raster را انتخاب كنيد(اگر لایه شمارستر است). در پنجره مربوطه به ترتيب نام ورودي ، مختصات فعلي كه در مرحله قبل تعريف شده است، يك نام براي خروجي و مختصات جديد براي لايه اطلاعاتي(در اينجاUTM) را وارد نماييد. لايه اطلاعاتي ايجاد شده را به محيط ArcMap اضافه كرده و واحد نقشه و نمايش را به متر تغيير دهيد تا مختصات به صورت UTM نمايش داده شود.