خصوصیات ماهواره worldview-1وGeoEye-1

تاریخ پرتاب: 2008

قدرت تفکیک: 46 سانتیمتر برای پانکروماتیک و 84/1 متر برای چند طیفی

دامنه طیفی : چند طیفی : آبی- سبز- فرمز مادون قرمز نزدیک

پانکروماتیک: 450-800 nm

عرض تصویربرداری : حدود 15/2km

 

خصوصیات ماهواره worldview-1

تاریخ پرتاب: 2007

ارتفاع مدار : 496km

قدرت تفکیک: حدود 50 سانتیمتر

دامنه طیفی : پانکروماتیک:

عرض تصویربرداری : حدود 17/6km