GIS

روش ساده برای استخراج بلوک های ساختمانی در نقشه های شهری در ArcGIS

اگر لایه بلوک در نقشه های CAD به صورت جداگانه وجود نداشته باشد به روش های مختلف می توان از لایه پارسل ها، لایه بلوک را تهیه نمود. یکی از این روش ها دستور MERGE است.

  1. ابتدا لایه پارسل را در حالت ویرایش قرار دهید(Start Editting).
  2. با استفاده از ابزار Select Feature کلیه عوارض را انتخاب کنید.
  3. از منوی Editor در توار ابزار Editor دستور Merge را اجرا نمایید.
  4. همه عوارض با هم ادغام می شوند و تبدیل به یک لایه می گردند.
  5. برای مجزا کردن بلوک ها از دستور Multipart to Singlepartدر

Arctoolbox/data management tools/feature استفاده کنید.