مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

تحلیل های GIS

تحلیل های GIS از جنبه های مختلف بسیار متنوع می باشند. قسمت عمده و مهمی از تحلیل های GIS بر روی داده های مکانی و توصیفی به صورت همزمان صورت می گیرد. این تحلیل ها ممکن است بر روی یک لایه، مانند حریم گذاری، و یا بر روی چند لایه مانند همپوشانی، بر روی داده های وکتوری و یا داده های رستری انجام گیرد.

به طور كلي تعدادی از مهم ترین تحليل هاي سطح بالا و کاربردی GIS مي توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :

- تحلیل مجاورت مانند حریم گذاری (مانند حریم گذاری یک پارک) و پلیگون های تیسن(مانند مشخص کردن مناطق تحت تاثیر یک فروشگاه).

- تحلیل همپوشانی مانند ترکیب لایه ها در حالت وکتور(مثلا Intersect) و یا در حالت رستر(ریاضی و منطقی).

- تحلیل درون یابی جهت برآورد مقادیر مجهول مثلا برآوردارتفاع، بارش و یا آلودگی در نقاط فاقد داده .

- تحلیل سطح زمین مانند استخراج نقشه شیب و جهت از مدل رقومی ارتفاع(DEM).

- تحلیل فاصله. ایجاد یک نقشه رستری فاصله که هر سلول آن نشان دهنده مقدار فاصله از عارضه مورد نظر باشد.

- تحلیل مکان یابی. ترکیب لایه های مختلف به منظور تحلیل تناسب و قابلیت، مکان یابی و پهنه بندی.

- تحلیل شبکه مانند تحلیل شبکه حمل و نقل و شبکه های رفاهی.

- تحلیل های آماری و زمین آماری.

- تحلیل های حوضه آبخیز و استخراج لایه های مربوط به آن مانند شبکه آبراهه ها و مرز حوضه.

- تحلیل تراکم مثلا تهیه نقشه تراکم جمعیت.

- سه بعدی سازی

- مدل سازی