مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

پليگونهاي تيسن و کاربرد آن در ArcGIS

پليگونهاي تيسن ، يک منطقه را بر اساس نقاطي که در آن واقع شده است ، به پليگونهاي مجاور هم تقسيم مي کند به طوري که در داخل هر پليگون يک نقطه قرار مي گيرد. محدوده هاي مربوط به هر پليگون، خصوصيات نزديکي به نقطه درون آن پليگون دارند. مشخص نمودن مناطق تحت تاثير يك بانك و مناطق تحت تاثير يك ايستگاه باران سنجي از جمله كاربردهاي اين تحليل مي باشد.

از لحاظ تئوري، اگر S يک مجموعه از نقاط در مختصات يا فضاي اقليدسي (X,Y) باشند، براي هر نقطه P در اين فضا، يک نقطه از S که نزديکترين نقطه به P است وجود دارد مگر اينکه فاصله P با دو يا چند نقطه از S برابر باشد. هر پليگون تيسن(Voronoi cell ) به وسيله همه نقاطي از P که نزديکترين فاصله را با يک نقطه منفرد از مجموعه S داشته باشند تعيين مي شود. به عبارت ديگر فاصله هر نقطه اي داخل اين پليگون ، نسبت به فاصله آن با ساير نقاط کوتاهتر مي باشد.

روش ايجاد پليگونهاي تيسن به اين نحو است که ابتدا کليه نقاط تبديل به شبکه نا منظم مثلثي مي گردد. عمود منصف اضلاع اين مثلث ها ترسيم که از اتصال آنها به يکديگر پليگونهاي تيسن ايجاد مي گردد.

مرز خارجي پليگونهاي تيسن، برابر است با اندازه وسعت لايه ورودي نقاط به علاوه 10 درصد اين اندازه.