مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

محاسبه تراکم شبکه آبراهه ها در چند پلیگون(حوضه ابخیز-واحد های زمین شناسی- شیب و یا....) در ArcGIS چگونه است؟

  1. ابتدا لایه شبکه آبراهه ها را از طریق ابزار INTERSECT با لایه پلیگونی همپوشانی نمایید. خروجی این تحلیل ، لایه آبراهه هایی است که در مرز پلیگون های حوضه به اصطلاح SPLIT شده و در جدول این لایه علاوه بر فیلدهای خود، فیلدهای لایه پلیگونی نیز اضافه شده است(مثلا فیلد مساحت پلیگو ن ها).
  2. درجدول لایه خطی جدید، طول آبرا هه ها از طریق CALCULATE GEOMETRY به جدول اضافه شود.
  3. یک فیلد جدید از نوع دابل ایجاد کرده و با کلیک راست بر روی این فیلد با استفاده از FIELD CALCULATOR طول را به مساحت تقسیم تا تراکم محاسبه و در فیلد جدید وارد گردد.