مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

تابع Solar Radiation در ArcGIS

با استفاده از این تابع و بر پایه DEM می توان لایه رستری تولید کرد که میزان تابش خورشیدی(WH/m2) را در هر نقطه محاسبه می نماید. البته برای استفاده از این تابع لایه DEM منطقه و همچنین اطلاعاتی مانند عرض جغرافیایی منطقه و زمان مورد نیاز است.

کاربردهای ان در زمینه کشاورزی، مکان یابی نیروگاههای خورشیدی و مکانیابی ساختمانها و مطالعات انرژی می باشد.

مسیر استفاده از تابع ArcToolbox\spatial Analyst\Solar Radiation