مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

انتخاب با استفاده از موقعيت عوارض(Select By Location) يا جستجوی ارتباطات مکاني در ArcGIS

انتخاب عوارض با استفاده از موقعيت از جمله روشهاي جستجوي عوارض بر پايه استفاده از مکان جغرافيايي و ارتباطات مکاني عوارض با همديگر مي باشد که به Spatial Query نيز معروف است. در اين روش جستجو، انتخاب عوارض در يك لايه اطلاعاتي نسبت به عوارضي در همان لايه و يا لايه اطلاعاتي ديگر بر اساس يك قاعده ارتباط مكاني انجام گيرد. قرار گرفتن يك عارضه در يك فاصله مشخص از عارضه ديگر، واقع شدن يك عارضه در عارضه ديگر و تقاطع يك عارضه توسط عارضه اي ديگر نمونه هايي از قواعد ارتباط مكاني بين عوارض مي باشد. 

مثال هايي كه در زمينه کاربرد Select By Location :
- يافتن چاه هاي آبي که در محدوده 500 متري از رودخانه قرار دارند.
- يافتن چاه هاي آبي که در کاربري هاي کشاورزي واقع شده اند.
- يافتن پليگون هاي همسايه يک کاربري انتخاب شده.
- يافتن معادني که در محدوده 2000 متري يک گسل واقع شده اند.
- يافتن مشترکيني که در اثر قطع جريان آب در يک شبکه ، آب آنها قطع شده است.
- يافتن درختاني که در محدوده چمن کاري يک پارک واقع شده اند.
- يافتن والوهاي آبي که بر رو ي لوله هاي پلي اتيلن قرار دارند.
- يافتن مناطق و تاسيساتي که در محدوه مشخصي از گسل واقع شده اند


مثال هايي كه در زمينه کاربرد Select By Location :
دو لايه اطلاعاتي چاهها و رودخانه را در اختیار داریم.
پروژه: چاه هاي آبي که در محدوده 500 متري از رودخانه قرار دارند را مشخص کنيد.
از منوي Selection گزينه Select By Location را انتخاب كنيد. در پنجره باز شده در قسمت Target Layers ، لايه چاه و همينطور در قسمت Source Layer ، لايه رودخانه را انتخاب کنيد.
در قسمت Spatial Selection Sethod توابع و روشهاي مختلف انتخاب مكاني وجود دارد. براي اين پروژه، گزينه Target features layer are within a distance of the source layer feature را انتخاب کنيد. در قسمت Apply a search distance فاصله 500 متر را وارد وApply کنيد. کليه چاه هاي آب در محدوده مورد نظر انتخاب شده و در نقشه قابل مشاهده هستند.