مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

GIS

چند ابزار کاربردی در ArcGIS

ابزارهای Representation

یکی از ابزارهای جالب برای کارتوگرافی نقشه و مدیریت سیمبول ها در ژئودیتابیس می باشد.

ابزار Collapse Dual To Centerline

برای ترسیم محور یا آکس بین دو عارض خطی. مثلا ترسیم آکس یک معبر.

ابزار Smooth line

برای هموار و نرم سازی عوارض خطی از طریق کم کردن تعداد ورتکس ها.

ابزارFlip Line

برای تغییر جهت یک عارضه خطی . مخصوصا در شبکه های حمل و نقل و رفاهی کاربرد دارد.