مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

خصوصیات سنجنده OLI و TIRS لندست 8

Landsat 8
Operational
Land Imager
(OLI)
and
Thermal
Infrared
Sensor
(TIRS)

Launched
February 11, 2013

Bands

Wavelength
(micrometers)

Resolution
(meters)

Band 1 - Coastal aerosol

0.43 - 0.45

30

Band 2 - Blue

0.45 - 0.51

30

Band 3 - Green

0.53 - 0.59

30

Band 4 - Red

0.64 - 0.67

30

Band 5 - Near Infrared (NIR)

0.85 - 0.88

30

Band 6 - SWIR 1

1.57 - 1.65

30

Band 7 - SWIR 2

2.11 - 2.29

30

Band 8 - Panchromatic

0.50 - 0.68

15

Band 9 - Cirrus

1.36 - 1.38

30

Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1

10.60 - 11.19

100 * (30)

Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2

11.50 - 12.51

100 * (30)