مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

آموزشGIS- نمونه سوالات آزمون کتبی GIS-فنی و حرفه ای اصفهان

آموزش GIS

نمونه سوالات آزمون کتبی GIS- سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

طراح سوالات: حمید رضا ضیایی

www.GIS-KAVOSH.COM

 

 

1) فن آوری های اطلاعات مکانی عبارتند از: ت:1 آسان

الف- سخت افزار- نرم افزار-شبکه

ب - GIS-RS-GPS

ج - GIS-ICT-RS

د - کارتوگرافی-نرم افزار-شبکه

 

2) استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش های مختلف پردازش ، موضوع کدام علم است: ت:1 آسان

الف- GIS

ب - GPS

ج - RS(سنجش از دور)

د - کارتوگرافی

 

3) نخستین گام برای بهره گیری از قابلیت های GIS: ت:1 متوسط

الف- مهارت در نرم افزار

ب - آشنایی با بانک های اطلاعاتی

ج - درک و شناخت صحیح از GIS

د - آشنایی با داده ها

 

4) ثبت موقعیت عوارض و پدیده ها در یک سیستم مختصات جهانی وظیفه کدام مورد است: ت:1 آسان

الف- GIS

ب - GPS

ج - تصاویر ماهواره ای

د - کارتوگرافی مدرن

 

5) ملزومات استفاده از GIS(اجزای GIS) عبارت است از: ت:1 آسان

الف- داده نیروی متخصص- نرم افزار

ب - نرم افزار-سخت افزار-داده- نیروی متخصص- شبکه

ج - نرم افزار سخت افزار- داده

د - نقشه- نرم افزار

 

6) از بین وظایف مشخص شده برای GIS، کدام وظیفه به عنوان هدف اصلی GIS محسوب می گردد: ت:1 آسان

الف- خروجی گرفتن

ب - تحلیل و آنالیز

ج - ساماندهی

د - ورود داده ها

 

7) کدام مرحله از مراحل اجرای پروژه های GIS ، هزینه بر و زمانبر می باشد(حدود 50 تا 70 درصد هزینه مربوط به این مرحله است): ت: 1 متوسط

الف- جمع آوری و ورود داده ها

ب - ساماندهی

ج - تحلیل

د - خروجی

 

8) روشی برای خلاصه سازی عوارض و پدیده های دنیای واقعی به دنیای GIS: ت:1 آسان

الف- داده های مکانی

ب - نمودار

ج - جداول

د - توپولوژی

 

9) مدلی از داده ها در GIS که به صورت نقطه، خط و چند ضلعی بوده و برای نمایش عوارض دنیای واقعی استفاده می گردد: ت:1 آسان

الف- وکتور

ب - رستر

ج - TIN

د - DEM

 

10) مدلی از داده ها در GIS که از اجزای کوچکتری به نام پیکسل تشکیل شده است: ت:1 آسان

الف- رستر

ب - بردار

ج - جدول

د - TIN

 

11) "هرگونه بیان رقومی از تغییرات پیوسته مربوط به پستی و بلندی زمین در قالب یک ساختار رستر" توصیف کدام مورد است: ت:1 متوسط

الف- رستر

ب - DEM

ج - TIN

د - وکتور

 

12) تصویر کردن کره زمین بر روی یک سطح مستوی به روش های مختلف در اصطلاح چه نام دارد: ت:1 متوسط

الف- UTM

ب - پروجکشن

ج - لامبرت

د - سیستم مختصات

 

13) کدام گزینه در مورد سیستم مختصات UTM صحیح نمی باشد: ت:1 آسان

الف- در این سیستم کره زمین در محور X به 60 منطقه 6 درجه تقسیم می شود

ب - ایران در زون های 38 تا 41 این سیستم واقع شده است

ج - در محور Y کره زمین به 30 زون 6 درجه تقسیم شده که با حروف انگلیسی نامگذاری شده است

د - واحد این سیتم مختصات، متر است

 

14) نقشه های با مقیاس 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور دارای چه مختصات و بیضوی مبنایی می باشند: ت:1 دشوار

الف- لامبرت-WGS84

ب - UTM- WGS84

ج - لامبرت- بیضوی کلارک 1880

د - UTM- بیضوی کلارک 1880

 

15) DGNوDWG به ترتیب فرمت فایل های کدام نرم افزار می باشد: ت:1 متوسط

الف- اتوکد- میکرو استیشن

ب - اتوکد- آرک ویو

ج - میکرو استیشن- اتوکد

د - آرک ویو- اتوکد