مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

موسسه در لیست نخبگان آموزشگاه های آزاد

به لطف خدا  آموزشگاه سامانه گستر کاوشگران در لیست نحبگان آموزشگاههای آزاد برگزیده شد.
سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای اصفهان-قسمت بانک اطلاعات نخبگان- نخبگان آموزشگاههای آزاد
http://etvto.ir/my_doc/etvto/3mahe2-93/samane.pdf

کلمات کلیدی :

آموزش GIS

،

ArcGIS

،

اصفهان

،

GPS

،

RS

،

ENVI

،

نقشه برداری