دوره آموزشی GIS در شهرداری گتوند

دوره آموزشی GIS با کاربرد در مدیریت شهری برای تعدادی از کارشناسان و مدیران شهرداری گتوند در استان خوزستان برگزار گردید.
کلمات کلیدی :