دوره آموزشی GIS در فضای سبز شهری

دوره آموزشی GIS با كاربرد در فضای سبز شهری برای تعدادی از کارشناسان و مدیران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر برگزار گردید.
کلمات کلیدی :

آموزش GIS

،

ArcGIS

،

اصفهان

،

GPS

،

RS

،

ENVI

،

نقشه برداری