کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده

www.conf.isc.gov.ir/forestnorth/fa

کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده

از محورهای همایش مربوط به علوم ژئوماتیک:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

کلمات کلیدی :