انتخاب آموزشگاه سامانه گستر کاوشگران در گروه بازرسی...

آموزشگاه سامانه گستر کاوشگران از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در گروه بازرسی از آموزشگاه های استان اصفهان برگزیده شد.