مرکز تخصصی آموزش GIS-RS-GPS ، نقشه برداری و پهپاد در اصفهان

دسته بندی مطالب

پست مطالب

خصوصیات سنجنده OLI و TIRS لندست 8

...

1395/10/04

خصوصیات ماهواره worldview-1وGeoEye-1

تاریخ پرتاب: 2008 قدرت تفکیک: 46 سانتیمتر برای پانکروماتیک و 84/1 متر برای چند طیفی دامنه طیفی : چند طیفی : آبی- سبز- فرمز – مادون قرمز نزدیک....

1395/10/04

شاخص پوشش گیاهی NDVI

برای استخراج NDVI از تصاویر ماهواره ای TM و یا ETM +، در نرم افزار ENVI،

1395/10/04

مراحل رشد تاريخی سنجش از دور-1

8- هندوستان سری ماهواره های IRS (Indian Remote Sensing) را در سال 1988 تکميل نمود. 9- در اين ميان کشور ژاپن و آژانس فضایی اروپا در سال 1991 به ترتيب اقدام به ساخت سری ماهواره های ERS(European RS Satellites), MOS (Marine Observation Satellites) نموده ماهواره های خود را در مدار کره زمين قرار دادند.

1395/10/04

مراحل رشد تاريخی سنجش از دور

در سال 1859 اولین عكس هوایی توسط گاسپارد فلیكس از یك بالون هوایی تهیه شد. 2- در سال 1903 از كبوترهای جاسوس در ماموریت های نظامی استفاده شد. 3- در سال 1908 ویلبررایت اولین هواپیمای عكاس را رهبری نمود و بونویلان عكسهای هوایی را تهیه كرد. 4- در سالهای آخر جنگ جهانی اول عكسهای هوایی به سرعت برای اه

1395/10/04